Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dzierlatka Galerida cristata, fot. R. SandeckiDzierlatka Galerida cristata to niewielki ptak z rodziny skowronkowatych Alaudidae. W Polsce rozprzestrzeniła się  w XIX i na początku XX wieku, gdzie wytworzyła dwie populacje: miejską oraz zasiedlającą krajobraz rolniczy. Ten szaro ubarwiony i niepozorny ptak do niedawna jeszcze był spotykany w większości polskich miast, w których  zamieszkiwał przede wszystkim tereny ruderalne, place budów oraz obrzeża osiedli mieszkaniowych porośnięte niską roślinnością. Dziś w wielu miastach Polski charakterystyczny śpiew i "fletowy' gwizd dzierlatki jest już tylko wspomnieniem. Przestała gniazdować m.in. w Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Zielonej Górze. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują na wyraźny trend spadkowy i wycofywanie się tego gatunku z wielu regionów naszego kraju. Dane uzyskane w ramach Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych wskazują, że liczebność dzierlatki od 2000 roku na losowych powierzchniach rozlokowanych w różnych częściach Polski zmniejszyła się o 46% co wskazuje na dramatyczną sytuację tego gatunku w kraju. Jako główne przyczyny spadku jej liczebności wymienia się: zanik transportu konnego w miastach, ostre zimy, chemizacja środowiska, intensyfikacja rolnictwaGniazdo i jaja dzierlatki, fot. R. Sandecki oraz przekształcanie jej siedlisk. Pomimo tak znacznej regresji tego gatunku w całym kraju głównymi obszarami jej występowania pozostały Kujawy oraz Wielkopolska, a więc tereny wybitnie rolnicze, z niską sumą opadów rocznych, ulegające stepowieniu, czyli siedlisko, które pierwotnie ptak ten zasiedlał w przeszłości.

Brak jakichkolwiek danych o tym gatunku z terenu Kujaw skłonił mnie do podjęcia badań. Projekt, który prowadzę od 2009 roku ma na celu zebranie informacji dotyczących:

- wybiórczości siedliskowej w środowisku rolniczym i zurbanizowanym,

- rozmieszczenia i liczebności na wybranych powierzchniach,

- biologii lęgowej,

- dyspersji polęgowej,

- strategii zimowania.

Od 2011 roku ptaki na terenie Inowrocławia oraz w krajobrazie rolniczym Kujaw Zachodnich  znakowane są kolorowymi obrączkami (białe obrączki z kodem który składa się z jednej litery i dwóch cyfr). Wszystkich, którym uda się dostrzec ptaka z obrączką i odczytać kod proszę o kontakt na ptaki@ornitokujawy.pl oraz o przesłanie informacji do Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku.                                                                                       

Pisklęta dzierlatki, fot. R. Sandecki

 Zaobrączkowane pisklę dzierlatki, fot. R. Sandecki