Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wykonanie oceny oddziaływania farm wiatrowych na ptaki (screening, monitoring przedrealizacyjny i poinwestycyjny) zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania na ptaki" PSEW

   Postępujący w ostatnich latach wzrost inwestycji związanych z energią odnawialną, w tym farm wiatrowych, może nieść za sobą (oprócz korzyści w postaci "czystej" energii) potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko. W przypadku turbin wiatrowych to niekorzystne oddziaływanie dotyczy w głównej mierze, nie tyle okresu ich powstawania ( budowy) co samej eksploatacji. Grupą zwierząt, która jest najbardziej narażona na oddziaływanie siłowni wiatrowych są ptaki. Podstawowe rodzaje negatywnych oddzialywań fram wiatrowych na ptaki obejmują:

  • śmiertelność w wyniku kolizji,
  • zmiany wzorców wykorzystania terenu,
  • efekt bariery,
  • bezpośrednią utratę siedlisk,
  • fragmentację i przekształcenia siedlisk. 

Aby uniknąć sytuacji konfliktowych, istotnym elementem na etapie planowania inwestycji jest przeprowadzenie prawidłowo przygotowanego, rocznego monitoringu ornitologicznego. Analiza danych uzyskanych podczas badań pozwoli na ocenę wykorzystania terenu inwestycyjnego przez ptaki podczas sezonu lęgowego, okresu migracyjnego oraz zimowania.