Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wykonanie dokumentacji przyrodniczej-ornitologicznej dla pakietów przyrodniczych w ramach programu rolnośrodowiskowego 2007-2013

Warunkiem przystąpienia do realizacji wariantów 4.1 i 5.1 pakietów przyrodniczych w ramach programu rolnośrodowiskowego jest posiadanie przez rolnika dokumentacji przyrodniczej-ornitologicznej  sporządzonej przez uprawnionego eksperta ornitologa. Dokumentacja może być przygotowana w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku lub w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności w zakresie wariantów 4.1 lub 5.1.  O dopłaty w ramach tych pakietów mogą ubiegać się właściciele gruntów o charakterze trwałów użytków zielonych (łąk i pastwisk), na których stwierdzono gniazdowanie co najmniej jednego z następujących gatunków ptaków:

- blotniak łąkowy Circus pygargus

- derkacz Crex crex

- czajka Vanellus vanellus

- biegus zmienny Calidris alpina

- kszyk Gallinago gallinago

- dubelt Gallinago media

- rycyk Limosa limosa

- kulik wielki Numenius arquata

- krwawodziób Tringa totanus

-wodniczka Acrocephalus paludicola                                                                               

 

 

Stwierdzenie 1 pary danego gatunku uprawnia do zakwalifikowania do programu maksymalnie 10 ha gruntów.

Wysokość dopłat:

wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000 - 1200 zł/ha

- wariant 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków na obszarach Natura 2000 - 1370 zł/ha

Koszty wykonania dokumentacji są zwracane rolnikowi wraz z pierwszą płatnością po przystąpieniu do programu